Informace k organizaci návratu dětí do mateřské školy

Vážení zákonní zástupci,

na základě mimořádných opatření zveřejněných Ministerstvem zdravotnictví dne 6. 4. 2021 (č. j. MZDR14592/2021-3/MIN/KAN a MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) vám přinášíme nejnovější informace k organizaci návratu dětí do mateřské školy.

Dle výše uvedených mimořádných opatření se povoluje osobní přítomnost na předškolním vzdělávání předškolákům a dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:
a)    zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotnických služeb,
b)    pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v MŠ, ZŠ, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělávání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá,
c)    pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
d)    zaměstnanci bezpečnostních sborů,
e)    příslušníci ozbrojených sil,
f)    zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
g)    zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
h)    f) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
i)    zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
j)    zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím je nutno doložit potvrzením zaměstnavatele při nástupu dítěte do mateřské školy. 

Výše uvedeným dětem bude umožněn nástup do mateřské školy pouze při splnění následujících podmínek:
a)    dítě nemá příznaky onemocnění COVID-19 a
b)    podstoupilo ve frekvenci stanovené Ministerstvem zdravotnictví (viz část Důležité informace k organizaci preventivního antigenního testování tohoto dokumentu) vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.
Splnění bodu b) týkajícího se podstoupení preventivního antigenního testování za účelem vyloučení rizika onemocnění COVID-19 nebude vyžadováno, doloží-li zákonný zástupce dítěte jedno z níže uvedených „potvrzení“:

  • potvrzení o tom, že dítě prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula od ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který není starší 48 hodin, a byl proveden poskytovatelem zdravotnických služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo
  • certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní. 

Důležité informace k organizaci preventivního antigenního testování

  • První preventivní antigenní test se provede první den přítomnosti dítěte ve škole (v případě doložení některého z výše uvedených potvrzení se 1. test neprovádí). 
  • Preventivní testování bude probíhat v pravidelných intervalech. Abychom dodrželi podmínku Ministerstva zdravotnictví definovanou mimořádným opatřením, jež výslovně nařizuje provádět preventivní antigenní testování dvakrát týdně, kdy mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou vždy minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny, bude testování v naší mateřské škole probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek.
  • Testování bude probíhat v prostoru spodních školních šaten školy za přítomnosti dvou pracovníků školy. První z těchto pracovníků zaznamená údaje o přítomnosti testovaných dětí a následně jejich zákonným zástupcům proti podpisu předá antigenní test. Po provedení testu si pracovník test převezme zpět a dítě předá druhému z přítomných pracovníků, který dítě odvede do jeho třídy. 
  • Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu dítěte do školy.
  • Dle pokynů Ministerstva zdravotnictví se děti testují samy pomocí antigenních testů dodaných školou. Toto testování není považováno za zdravotnický výkon. V případě, že dítě není schopné provést test samo, může mu s provedením testu pomoci zákonný zástupce. 
  • V případě pozitivního výsledku testu jsou zákonní zástupci povinni si dítě neprodleně vyzvednout ze školy. Zákonným zástupcům se proto doporučuje setrvat v blízkosti školy po dobu 15 až 20 minut, než dojde k potvrzení negativního výsledku testu u jejich dětí. 

Tento průvodní dokument byl sestaven na základě mimořádných opatření vydaných Ministerstvem zdravotnictví. Nejedná se o oficiální dokument Ministerstva zdravotnictví. Mimořádná opatření jsou v plné verzi volně přístupná ke čtení na stránkách Ministerstva zdravotnictví
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-opatreni-ve-skolach-s-1-fazi-rozvolneni-s-ucinnosti-od-12-4-2021-do-odvolani/
https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-testovani-zaku-ve-skolach/

V Moravanech dne 7. 4. 2021
 

07.04.2021 v 16:33