Státní svátky a UZAVŘENÍ MŠ ve školním roce 2018/2019

28. 09.DEN ČESKÉ STÁTNOSTI
24. 12. – 02. 01.VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
04. 02. – 10. 02.JARNÍ PRÁZDNINY
19. 04.VELKÝ PÁTEK
22. 04.VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
01. 05.SVÁTEK PRÁCE
08. 05.DEN VÍTĚZSTVÍ

ZDE SE BUDE ZJIŠŤOVAT DOCHÁZKA

29. 10. - 30. 10.podzimní prázdniny ZŠ
01. 02.pololetní prázdniny ZŠ
18. 04.velikonoční prázdniny ZŠ

PRO MALÝ POČET DĚTÍ BÝVÁ ČASTO PROVOZ POUZE NA JEDNÉ TŘÍDĚ.

Školní řád mateřské školy

Ředitelka Mateřské školy Moravany, Smetanova 321, na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, vydává tento školní řád.

Školní řád je závazný pro všechny zúčastněné strany (děti, zákonné zástupce a zaměstnance MŠ), které s ním jsou prokazatelně seznámeni.

Obsah:

I. Základní identifikační údaje

Provozovatel: Obec Moravany

Odpovědná osoba: Kateřina Rykířová – ředitelka

Provozní doba: 6.15 – 16.30 hodin

Rozsah provozní doby je předem projednán a je schválen zřizovatelem.

MŠ bývá zpravidla uzavřena v době vánočních prázdnin, o letních prázdninách po dobu 6 týdnů. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně 2 měsíce předem.

Ředitelka má právo rozhodnout o uzavření školy z ekonomických důvodů, a to při nízkém počtu dětí (tzn. 9 a méně).

Adresa MŠ: Mateřská škola Moravany, okres Pardubice, Smetanova 321

Telefon: 466 950 820

Webové stránky: www.msmoravany.cz

E-mail: reditelka@msmoravany.cz

II. Práva a povinnosti zákonných zástupců

1. Práva zákonných zástupců

 • Rodiče mají právo podílet se na dění v MŠ, účastnit se programu, vstupovat svým dětem do her, pomáhat řešit vzniklé problémy.
 • Rodiče mají právo na informace o adaptaci a prospívání svého dítěte kdykoliv po dohodě s učitelkou či ředitelkou, na pravidelné informace o všem, co se v MŠ děje.
 • Rodiče mají právo seznámit se se Školním vzdělávacím programem a být informován o průběhu vzdělávání v souladu s třídními vzdělávacími programy.
 • V rámci spolupráce rodiny a školy pomáhají rodiče při opravách a údržbě MŠ.

2. Povinnosti zákonných zástupců

 • Při ranním příjmu dětí jsou zákonní zástupci povinni upozornit učitelku na změnu zdravotního stavu dítěte (neklidný spánek, zvracení, průjem, bolesti bříška, vyrážku). Zákonní zástupci musí posoudit zdravotní stav svého dítěte s ohledem na druhé děti, které by se mohly nakazit. Nemocné dítě do MŠ nepatří! Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí nepřijmout do MŠ děti s nachlazením či jiným infekčním onemocněním. Zákonní zástupci jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte.
 • V případě zjištěného výskytu vší u dítěte je zákonný zástupce povinen minimálně dva dny odhlásit dítě z docházky a učinit kroky k jejich odstranění.
 • Nepřítomnost dítěte musí být omluvena den předem nebo nejpozději do 7.00 hod.- pokud tak zákonný zástupce neučiní, bude dítěti na tento den započítáno stravné.
 • Při zjišťování docházky (vždy související s prázdninami ZŠ) jsou zákonní zástupci povinni zodpovědně nahlásit přítomnost dítěte v MŠ.
 • Osoba, která dítě do MŠ přivádí je povinna jej předat učitelce osobně. Nenechávají své dítě v šatně bez dozoru, a aby do třídy vcházelo samo.
 • Po převzetí dítěte rodič nebo jím pověřená osoba k vyzvednutí dítěte z MŠ plně zodpovídá za bezpečnost dítěte ve všech prostorách MŠ, tedy i na zahradě (při použití průlezek, skluzavek apod.).

3. Povinností rodičů je respektovat právo všech dětí na bezpečnost v prostorách MŠ…

 • nevodí do areálu MŠ psy a neuvazovat je u branky MŠ.
 • svým působením rodiče pomáhají MŠ v ochraně dětí před násilím, diskriminací a nepřátelstvím.
 • spolupůsobí na děti při ochraně proti sociálně-patologickým jevům (poučování dětí, vlastní příklady, upozornění na negativní jevy, které by mohly dětem škodit nebo ublížit, vzájemné respektování).
 • Při nástupu dítěte do MŠ jsou rodiče povinni poskytnout údaje o dítěti a jeho zákonných zástupcích do školní matriky (viz. evidenční list dítěte) a průběžně sdělovat učitelce každou změnu (adresu, tel. čísla i v souvislosti se změnami zaměstnání, zdravotní pojišťovnu, dětského lékaře, rozvod a po něm vzniklé vztahy zákonného zástupce vůči dítěti…).
 • Prostřednictvím mateřské školy spolupracovat s dětskou psycholožkou, PPP a logopedkou.
 • Rodiče finančně přispívají na školou předem oznámené akce pro děti, jako jsou kulturní představení, besídky, plavecký výcvik, fotografování, školní výlety atd.
 • Nedávají dětem do mateřské školy nebezpečné předměty.
 • Nevnášejí věci a látky ohrožující bezpečnost a zdraví dětí i ostatních.
III. Práva a povinnosti dětí

1. Dítě má právo

 • aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)
 • být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny)
 • na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým ze svých rodičů, pokud by mu to neuškodilo, právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi, kteří ho mají rádi, právo na pozornost a vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,…)
 • být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí,…)
 • být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu jednat a žít svým vlastním způsobem,…)

(vybráno z Úmluvy o právech dítěte)

2. Dítě má povinnosti

 • dodržovat stanovená pravidla soužití
 • respektovat ostatní v kolektivu, jejich názory a potřeby
 • chránit své zdraví a bezpečnost druhých
 • šetrně a účelně zacházet se zařízením MŠ, pomůckami a potřebami
 • dodržovat pravidla bezpečnosti vycházející z poučení dětí před možnými riziky
IV. Přijímání dětí
 • Děti jsou do MŠ přijímány podle zákona 561/04 Sb. školský zákon,vyhlášky MŠMT č. 14/05 o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a zákona 500/2004 Sb. správní řád.
 • Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 – 6 let a děti s odloženou školní docházkou, dle možností i děti integrované.
 • Termín přijímacího řízení stanoví ředitelka školy (zpravidla v měsíci dubnu), o termínu zápisu je veřejnost informována prostřednictvím „Moravanského zpravodaje“, veřejného hlášení, informačních cedulí a internet. stránkách MŠ.
 • Rodiče podávají žádost o přijetí dítěte do MŠ a vyplněné přihlášky ředitelce MŠ, opatřené potvrzením dětského lékaře o celkovém zdravotním stavu dítěte a provedeném očkování. Součástí je i přihláška dítěte ke stravování – polodenní ( svačina + oběd ) nebo celodenní (svačina + oběd + svačina). Stravování jinou formou je přípustné pouze ze zdravotních důvodů. Termín odevzdání přihlášek je v posledním dubnovém týdnu a rodiče dětí jsou s přesným datumem seznámeni při zápise.
 • O přijetí dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy dle stanovených kritérií. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky – v případě, že by tyto děti nemohly být z kapacitních důvodů přijaty, zřizovatel zajistí jejich zařazení do jiné MŠ. Pokud to kapacita školy dovolí, dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku.
 • O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka MŠ na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení a lékaře pro děti a dorost.
 • Na závěr přijímacího řízení ředitelka písemně informuje rodiče o nepřijetí dítěte do MŠ. Seznam přijatých dětí, uvedený pod číselnými kódy, které jsou přiděleny při zápise dítěte a rodiče jsou s nimi seznámeni, je vyvěšen na veřejné vývěsce Obecního úřadu Moravany v předem stanoveném termínu, a to po dobu 15-ti dní.
V. Ukončení docházky dítěte

Ředitelka školy může ukončit předškolní vzdělávání dítěte do MŠ, a to po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, jestliže:

 • dítě bez omluvy zákonného zástupce do MŠ po dobu delší než dva týdny nedochází
 • zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ
 • v průběhu zkušební doby – na základě doporučení pediatra nebo PPP
 • zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání dítěte v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném nebo dohodnutém termínu.
VI. Úplata za vzdělání a školné

1. Placení úplaty za vzdělávání

 • Úplata za vzdělávání se platí podle „Směrnice o stanovení úplaty za vzdělávání“. Kompletní znění této směrnice je k dispozici zde v informačním boxu a na internet. stránkách MŠ.
 • Bližší informace podá ředitelka školy a vedoucí ŠJ.
 • Je hrazena měsíčně spolu se stravným, a to převodem na účet MŠ.

2. Stravování dětí

 • Otázky týkající se stravování projednává rodič s vedoucí školní jídelny, která zodpovídá spolu s vedoucí kuchařkou za sestavování jídelníčku pro děti a za chod školní jídelny na základě vyhlášky 107/2005 Sb., a její novelizací č. 463/2011 o školním stravování.
 • Provozní řád školní jídelny je vyvěšen u informační nástěnky s jídelním lístkem a na internet. stránkách MŠ.
 • Stravování je zajištěno podle platných norem a předpisů 3x v průběhu dne.
 • Režim dne je závazný pro čas jídla, pobytu venku a odpočinku.
  • Dopolední svačina v rozmezí 8.45 – 9.00 hod
  • Pobyt venku v rozmezí 10.00 – 11.30 hod
  • Oběd v rozmezí 11.30 – 12.00 hod
  • Odpočinek v rozmezí 12.30 – 14.10 hod (dle individ. potřeb dětí)
  • Odpolední svačina v rozmezí 14.30 – 14.45 hod
 • Děti jsou k jídlu motivovány, ne však nuceny. Důležitá je i spolupráce rodičů!
 • Pití je pro děti dostupné v průběhu celého dne, v letních měsících i na školní zahradě.
VII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 • Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a výchově, činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb. K zabezpečení tohoto úkolu škola přijímá na základě vyhledávání, posuzování a zhodnocování rizik spojených s činnostmi a prostředím opatření k prevenci rizik. Při stanovení konkrétních opatření bere v úvahu zejména možné ohrožení dětí při hrách a společných činnostech ve třídě i na zahradě, při tělovýchovných a pohybových činnostech (vždy dle Metodického pokynu MŠMT 24199/2007-50 a 37014/2005-25), při přesunech dětí v rámci školního vzdělávání a při účasti dětí školy na různých akcích pořádaných školou. Zároveň přihlíží k věku dětí, jejich schopnostem, fyzické a duševní vyspělosti a zdravotnímu stavu.
 • Škola seznamuje děti s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví tak, aby bylo dosaženo klíčových kompetencí vztahujících se k ochraně zdraví dětí a jejich bezpečnosti. Seznam rizik a přehled o poučení dětí je založen v Přehledu výchovné práce v každé třídě. Tyto klíčové kompetence jsou vytvářeny na základě vzdělávacího obsahu – očekávaných výstupů a účelně zvoleného učiva. Ve školním vzdělávacím programu je ochrana a bezpečnost zdraví součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu a zdraví člověka, chápanému jako vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. Toto téma je součástí integrovaných celků a je chápáno jako průběžné, tudíž je součástí každodenních činností a her.
 • Při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb je vždy přihlíženo k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářeny podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
 • Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby skutečného převzetí od jejich zástupce (rodičů) do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě na základě písemného dokladu – zmocnění k odvádění dítěte.
 • Přílohou ŠVP je také Minimální preventivní program, který řeší otázku ochrany dětí před sociálně patologickými jevy, v TVP jsou vždy dodržovány zásady prevence společensky nepřijatelných jevů a je posilována:
  • sebedůvěra, samostatnost a sebejistota
  • podpora zkušeností, které poskytují potěšení a touhu účastnit se pohybových aktivit
  • schopnost přizpůsobení se životu v sociální komunitě, vnímavý a otevřený vztah k okolnímu světu, schopnost přiměřeně kriticky myslet a rozhodovat se
  • seberozvíjení
  • motivace k aktivnímu poznávání a prožitkům
  • rozvoj tvořivosti a estetického cítění
  • systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu
VIII. Podmínky o zacházení s majetkem školy
 • Děti řádně a šetrně pečují o majetek školy – neničí hračky, pomůcky a vybavení, majetek školy.
 • Děti nesmějí odnášet z MŠ hračky, části stavebnic, drobná auta apod.
 • Děti a jejich zákonní zástupci jsou povinni chovat se ohleduplně k majetku školy, zacházet s ním ohleduplně a nepoškozovat ho úmyslně.
IX. Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců k zaměstnancům školy
 • Dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim
 • Řídí se školním řádem mateřské školy.
 • Dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.
X. Závěrečná ustanovení

Tento „Školní řád“ nabývá platnost dne 1.1.2017

Je vyvěšen na www.msmoravany.cz a informační nástěnce.

Zákonní zástupci jsou s ním předem seznámeni, což stvrzují svým podpisem.

Kateřina Bakešová – ředitelka MŠ

VNITŘNÍ SMĚRNICE O STANOVENÍ ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE

Úvodní ustanovení

 • Účelem této směrnice je stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Moravany na školní rok 2016/2017.
 • Úplatu za vzdělávání hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci za každé dítě v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb., jeho novelizací č.472/2011 Sb. platnou od 1.1.2012 a Vyhláškou č. 43/2006 Sb. o předškolním vzdělávání a jeho změnou k 1.7.2012.
 • Úplata je stanovena na základě poměrné části průměrných měsíčních neinvestičních výdajů na dítě v uplynulém kalendářním roce.

Výše příspěvku

 • Výše úplaty na každé přihlášené dítě činí měsíčně 200,- Kč.
 • Od úplaty je osvobozen zákonný zástupce dítěte v posledním ročníku mateřské školy po dobu nejvýše 12 měsíců.

V praxi to znamená, že děti s odkladem školní docházky platí od 1.9.2016 plné školné.

Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením na základě § 123 novely Školského zákona č. 472/2011 Sb.

 • Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek a tuto skutečnost prokáže potvrzením od příslušného Úřadu práce ředitelce mateřské školy.

Toto platí i pro fyzické osoby, které osobně pečují o dítě a pobírají dávky pěstounské péče. Na základě těchto skutečností bude zákonnému zástupci vydáno Rozhodnutí od osvobození od úplaty u ředitelky školy.

 • V době přerušení provozu o hlavních prázdninách (červenec, srpen) se úplata poměrně sníží.

Placení a sankce při neplacení

 • Úplata za vzdělávání se platí bezhotovostně na účet MŠ současně se stravným, nejdéle do 15. dne příslušného kalendářního měsíce, na účet MŠ 19-2375020277/0100 a příjmením dítěte v poznámkách. Vyúčtování proběhne k poslednímu dni každého měsíce.
 • V případě opakovaného neplacení může být docházka dítěte do mateřské školy ukončena.
 • Vybrané finanční prostředky budou použity na částečnou úhradu neinvestičních nákladů za předškolní vzdělávání.

Závěrečná ustanovení

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.1.2017.

Tato směrnice stanoví výši úplaty za vzdělávání v období od 1.9.2016 do 31.8.2017.

V Moravanech dne 31.12.2016 Kateřina Bakešová, ředitelka školy

Provoz mateřské školy

Docházka

 • Provoz mateřské školy je od 6.15 do 16.30 hodin.
 • Děti obvykle přicházejí do mateřské školy do 8 hod., jinak po dohodě s třídní učitelkou podle aktuální potřeby rodičů.
 • Budova se z bezpečnostních důvodů zamyká. Po příchodu do MŠ po 8. hodině je nutné zvonit.
 • Rodiče omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.00 hod. Na následující dny lze omluvit děti kdykoli v průběhu dne.
 • Omluvy lze provádět:
  • osobně
  • telefonicky: 466 950 820 - mimo provoz lze použít záznamník
 • Rozcházení dětí:
  • po obědě od 12:15 hod.
  • odpoledne od 14:45 hod.

Organizace dne

6.15 – 9.45

 • scházení dětí, ranní hry dle vlastní volby a přání, individuální práce s dětmi, ranní cvičení, hygiena, svačina, didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení)
 • ve skupinkách a individuálně, smyslové hry, jazykové chvilky

9.45 – 11.45

 • pobyt venku

11.45 – 12.30

 • hygiena, oběd

12.30 – 14.15

 • hygiena, odpočinek
 • předškoláci – didakticky cílené činnosti, hry

14.15 – 14.45

 • hygiena , svačina

14.45 – 16.30

 • odpolední zájmové činnosti dětí, pokračování didakticky cílených činností

Co budou mít děti v šatně:

 • Přezůvky (ne pantofle)
 • Chlapci tepláky (kraťasy) do třídy
 • Děvčata zástěrku
 • Teplákovou soupravu (kraťasy na ven)
 • Kapesník látkový na ven
 • Pyžamo

Přijímací řízení

Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá v měsíci dubnu v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti rodičů ředitelka mateřské školy podle vydaných Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy Moravany, okres Pardubice.

Zákonní zástupci si osobně vyzvednou Žádost o přijetí dítěte do MŠ na příslušný školní rok. Tuto žádost řádně vyplní, dají dětskému lékaři, který potvrdí způsobilost dítěte pro vstup do MŠ a zaznamená případnou individuální zdravotní péči atd. Řádně vyplněnou žádost předají zákonní zástupci v určeném termínu zpět do MŠ.

Úplata za předškolní vzdělávání

Podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je stanoveno:

  • Děti, které chodí do posledního ročníku MŠ, tj. děti, kterým je v daném školním roce šest a více let, mají předškolní vzdělávání bezúplatné nejvýše 12 měsíců (školský zákon, § 123 odst. 2).
  • Úplata za předškolní vzdělávání je pro dané období stanovena na 200 Kč měsíčně (vyhláška č. 14, § 6, odst.2).
  • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče (vyhláška č. 14, § 6, odst. 3).
  • Rodiče, kterých se týká osvobození, podají v mateřské škole žádost o osvobození na příslušném formuláři a prokáží tuto skutečnost každé čtvrtletí potvrzením o přiznání sociálního příplatku.
  • O osvobození v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).
  • Rodiče, kterých se týká snížení úplaty si podají v mateřské škole žádost o snížení na příslušném formuláři.
  • O snížení úplaty v konkrétních případech rozhoduje ředitelka mateřské školy (školský zákon, § 164, odst. a).

Úplata za školní stravování dětí

Výše stravného je stanovena ve stravovacím řádu mateřské školy:

   • Svačina: 9,- Kč
   • Oběd: 19,- Kč
   • Svačina: 7,- Kč
   • Celkem 35,- Kč

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v mateřské jsou platby, které jsou pro rodiče povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu mateřské školy. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení provozu mateřské školy a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Stravné a školné se platí na bankovní účet MŠ a to nejdéle k 15. dni každého měsíce, variabilní symbol uveďte příjmení dítěte. Přeplatky na stravném se vrací za pololetí v měsících září a leden.

Kroužky

 • Logopedie
 • Základy tenisu
 • Výtvarný kroužek
 • Angličtina
 • Pěvecký kroužek
 • Předplavecká výchova
 • Sportovní školička