Vnitřní řád školní jídelny

Zásady provozu

Provoz školní jídelny se řídí především vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb. v platném znění, hygienickými předpisy, školským zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění. Školní stravování se řídí výživovými normami, rozpětím finančních limitů na nákup potravin a plněním spotřebního koše. Školní jídelna zajišťuje stravování pro děti MŠ a její zaměstnance.

Provoz školní jídelny

Pracovní doba: 6,00 – 14,30 hod.

Výdej stravy

  • Výdejní doba pro první svačinku: 8,45 – 9,00 hod.
  • Výdejní doba pro oběd: 11,30 – 12,00 hod.
  • Výdejní doba pro odpolední svačinku: 14,30 – 14,45 hod.
  • V případě náhlé nepřítomnosti dítěte v první den nemoci je možný výdej do jídlonosiče.
  • Výdej do jídlonosičů: 11,00 – 11,30 hod.

Dle vyhlášky číslo 107/2005 Sb., o školním stravování, má dítě nárok na odběr obědu ve zvýhodněné ceně dle finančního normativu po dobu svého pobytu ve školce a první den své neplánované nepřítomnosti ve školce.

V ostatních případech dítě na odběr obědu ve zvýhodněné ceně nárok nemá (jedná se o neoprávněnou stravu) a rodič je povinen dítěti na dobu předpokládané nepřítomnosti dítěte obědy odhlásit.

Do jídlonosičů je oběd dáván o teplotě minimálně 63°C. Oběd je určen k přímé spotřebě. Musí být spotřebován nejpozději do čtyř hodin od vyhotovení.

O výdej jídla může rodič či zákonný zástupce požádat přímo ve třídě a předat jídlonosič učitelce nebo školnici, a ty zprostředkují kontakt s kuchyní. Nebo zvonit přímo u vchodových dveří ke kuchyni a předat jídlonosič kuchařce.

Výše stravného

Děti 3 – 6 letDěti 7 – 10 let
Svačina: 9,- KčSvačina: 9,- Kč
Oběd: 19,- KčOběd: 19,- Kč
Svačina: 7,- KčSvačina: 7,- Kč
Celkem 35,- KčCelkem 35,- Kč

Obědy ve školní jídelně se skládají z polévky, hlavního chodu, nápoje, případně doplňku (ovoce, salát, dezert). Nápoj je také součástí svačin. Pro děti MŠ je zajištěn pitný režim během celého dne.

Platba stravného

Přeplatek za 1. pololetí se vrací na bankovní účet zákonného zástupce dítěte vždy v měsíci lednu a za 2. pololetí vždy v měsíci září. Protože se jedná každý měsíc o stejnou částku dle věku dítěte, lze využít u banky služby - trvalé platby.

Platby probíhají pouze bezhotovostně na účet. č. ú.: 19-2375020277/0100.

Stravné a školné se platí na účet a to nejdéle k 15. dni každého měsíce, jako variabilní symbol uveďte jméno a příjmení dítěte. Výše stravného a školného je uvedena na webových stránkách MŠ.

Odhlašování stravného

Odhlásit stravné je možné osobně ve třídě, nebo telefonicky na tel. č.: 466 950 820 do 7,00 h téhož dne, či na záznamník mimo provozní dobu MŠ.

Neodhlášená strava je strávníkovi účtována!

V době prázdnin, státních svátků a uzavření MŠ z jiných provozních důvodů je strávník automaticky odhlášen.

Stravování v době nemoci

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, jsou obědy pro děti určeny podle § 2 odst. 7 této vyhlášky ke konzumaci v MŠ, tj. pro děti, které jsou ve školce. Výjimku tvoří podle § 4 odst. 9 první den neplánované nepřítomnosti dítěte ve školce, kdy si může oběd odebrat do jídlonosiče. Proto je nutné v době nepřítomnosti žáka OBĚD ODHLÁSIT!!

Organizace stolování

Výdej hlavního jídla probíhá v malé kuchyňce a děti se stravují přímo na třídách. Dbá se na hygienu, sebeobsluhu a samostatnost při stolování. Také na kulturu, klid a pohodu při stolování a možnost volby porce.

Alergeny v pokrmu

Školní jídelna má povinnost v jídelním lístku uvádět alergeny, které se použijí při přípravě pokrmu. Alergeny jsou očíslovány a spolu s jídelním lístkem vyvěšeny. Alergické reakce se vyskytují do 1 hodiny po požití alergenu – kýchání, svědění, kopřivka, otoky, nevolnost, křeče.

Jídelní lístek

Jídelní lístek sestavuje kuchařka ve spolupráci s vedoucí ŠJ a ředitelkou MŠ. Při sestavování jídelníčku jsou akceptována pravidla zdravé výživy. Jídelní lístek je sestavován na týden dopředu a vyvěšen na chodbě školky, případně na webových stránkách MŠ.

Provozní řád nabývá platnost od 01. 09. 2020